:carnivine: Momo :carnivine: boosted

@I :disgust:β€‹β€‹πŸ€β€‹:angery:​

@I zawsze bede cie wspierac nawet przy tych questionable decyzjach :cowboy_crying_clown:β€‹βœŠβ€‹

@I najgorsze jest to ze to brzmi legit po polsku

:carnivine: Momo :carnivine: boosted

@biohazard Just replace demons with crusaders and bam here we go

@biohazard So basically middle ages with extra steps :blobcatsip:​

:carnivine: Momo :carnivine: boosted

i've only played a few minutes of a medievil demo but i would drink hot sauce for sir daniel fortesque

re: Food 

Food 

Caps 

women's day in my school always makes me feel horrible :")

:carnivine: Momo :carnivine: boosted

accidentally smacking my head on the coochie bone and passing out cold

The only makeup I'll ever wear is MUD and ASH

Show more
EFDN

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!